ro Română    en English

Despre Asociatie

 COMPONENŢA  ASOCIAŢIEI

Membrii Asociaţiei pot fi persoanele care,indiferent de sex,rasă,naţionalitate,convingeri politice şi confesiuni religioase,recunosc prezentul statut şi care depun o cerere de adeziune.

Calitatea de membru nu este formală,presupunând implicarea în activitatea Asociaţiei. Ea se obţine la cerere,prin luarea la cunoştiinţă a Statutului şi semnarea adeziunii,şi se păstrează  prin angajare şi consecvenţă în activitatea Asociaţiei.

Calitatea de membru al Asociaţiei încetează în următoarele situaţii:

a)      la cerere;

b)      neplata cotizaţiei pe o perioadă de şase luni;

c)      prin hotărâre de excludere pentru fapte sau acţiuni ce contravin atatutului Asociaţiei.

Hotărârea de excludere este luată de către Consiliul   Director al Asociaţiei la propunerea membrilor sau prin autosesizare. Pentru ca o astfel de hotărâre să  fie valabilă este necesar ca majoritatea simplă din numărul total de membri ai Consiliului Director să voteze în favoarea unei astfel de măsuri. Hotărârea  astfel adoptatăva fi adusă la cunoştinţa Adunării Generale.


DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Membrii Asociaţiei au următoarele  drepturi :

 a). să participle la  activităţile Asociaţiei;

b). să utilizeze baza material a Asociaţiei;

c). să aleagă ţi să fie aleşi la orice nivel în cadrul Asociaţiei;

d). să-şi exprime liber punctele de vedere şi opiniile cu privire la orice problem referitoare la Asociaţie;

e). să se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamaţii la orice nivel al conducerii Asociaţiei şi să primească răspuns în acest sens;

f). să fie informaţi şi consultaţi asupra activităţii Asociaţiei;

g). să aibă acces la mijloacele de informare ale Asociaţiei;

h). să beneficieze de toate formele de apărare,sprijin ţi ajutorare ce stau la îndemâna Asociaţiei;

i). să renunţe la calitatea de membru al Asociaţiei.

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii: 

a). să respecte statutul Asociaţiei;

b). să contribuie la îndeplinirea scopurilor Asociaţiei;

c). să participle la întrunirile ordinare şi extraordinare în cadrul organizatoric propriu al Asociaţiei;

d). să aplice hotărârile şi deciziile luate şi să se solidarizeze active în acţiunile stabilite statutar în cadrul Asociaţiei;

e). să nu angajeze Asociaţia în nici o activitate fără a avea mandate din partea forurilor în drept;

f). să achite cotizaţia stabilită statutar.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, DE REPREZENTARE ŞI CONTROL

Organul de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală, întrunită în şedinţă ordinară anuală şi extraordinară,ori de câte ori este nevoie.

Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:

 a). stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;

b). aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli ţi bilanţul contabil;

c). alege şi revocă membrii Consiliului director;

d). aprobă modificările de statut cu o majoritate de două treimi(2/3);

e). adoptă sancţiunile propuse de Consiliul director;

Deciziile Adunării  Generale a Asociaţiei sunt luate cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul adoptării Statutului sau a modificării acestuia este nevoie de doză treimi(2/3) din totalitatea voturilor.

Organul executive al Asociaţiei este Consiliul Director format din preşedinte şi cei doi vicepreşedinţi.

Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele:

a). răspunde de activitatea organizaţiei;

b). propune sancţiunile;

c). trasează principalele planuri de acţiune ale asociaţiei;

d). hotărăşte modificarea  sediului asociaţiei.

 Preşedintele Asociaţiei este purtătorul de cuvânt al Asociaşiei în relaţiile cu alte organizaţii, şi respectiv cu mass-media. Mandatul preşedintelui se întinde pe o perioadă de cinci ani, având dreptul la două mandate consecutive.

Atribuţiile şi obligaţiile preşedintelui:

 a). are putere de control asupra tuturor activităţiilor organizaţiei;

b). are dreptul de a iniţia asocierea cu alte asociaşii şi fundaţii;

c). are obligaţia de a veghea asupra desfăşurării activităţii organizaţiei, în concordanţă cu statutul acesteia,iar la sfârşitul fiecărui an are obligaţia de a prezenta un raport privind activitatea Asociaţiei;

d). are dreptul de a lua hotărâri temporale până la întrunirea Consiliului Director sau a Adunării Generale;

e). are obligaţia de a convoca lunar şedinţe ale Consiliului Director.